Om VPFF

Om autorisasjonsordningen

Verdipapirforetakenes Forbunds autorisasjonsordning har som formål å bidra til å opprettholde allmennhetens tillit til verdipapirforetakene gjennom blant annet å sikre at de ansatte har betryggende kjennskap til og etterlever regelverket som gjelder for foretakenes og de ansattes virksomhet.

Autorisasjonsordningen skal også bidra til at de ansatte i verdipapirforetakene har god kunnskap og kompetanse til forsvarlig kundebehandling i samsvar med de krav som er fastsatt i lovgivningen eller av myndighetene.

Forbundets medlemmer skal sikre at de ansatte, for å ivareta sin funksjon, innehar relevante profesjonelle kvalifikasjoner og oppfyller de krav til utdannelse, kunnskap og kompetanse som stilles i lovgivningen og av norske eller internasjonale myndigheter.

Styret i det enkelte medlemsforetak har i henhold til lovgivningen det overordnede ansvar for at ansatte til enhver tid oppfyller krav omtalt i første ledd, herunder plikten til løpende oppdatering av ansattes kunnskap og kompetanse.

Hovedelementene i autorisasjonsordningen er:

  • Grunnkurs for alle ansatte i autorisasjonskrevende stillinger. Gjennom en etterfølgende prøve skal den ansatte dokumentere god kunnskap om det generelle regelverket som gjelder for aktørene i verdipapirmarkedet, verdipapirforetak og de ansattes virksomhet.
  • Tilleggskurs for ansatte som arbeider med Investment Banking. Det avholdes prøve hvor den ansatte må dokumentere god kunnskap om de spesielle bestemmelser som gjelder for utstedere av og investorer i finansielle instrumenter, samt de bestemmelser som gjelder for verdipapirforetak og de ansatte ved ytelse av investment banking -tjenester
  • Oppdateringskurs. Obligatoriske korte kurs med etterfølgende prøver hvor den ansatte må dokumentere god kunnskap om relevant nytt, eller endring av norsk og internasjonalt regelverk, relevante avgjørelser av myndigheter, domstoler og andre forhold som har betydning for markedspraksis, samt fagområder gjennomgått på det det generelle autorisasjonskurset. Lanseres flere ganger årlig.

Autorisasjonen kan opphøre dersom den ansatte har vært uten ansettelse i et medlemsforetak i mer enn 18 måneder eller ikke har deltatt på obligatoriske oppdateringskurs.

Forbundet har en Disiplinærnemd, som behandler saker om brudd på regelverket for autorisasjonsordningen.

En autorisert som har brutt relevant lovgivning/forskrifter eller Forbundets etiske normer kan meddeles en av følgende sanksjoner;

  • Advarsel
  • Inndragelse av autorisasjon
  • Ileggelse av karantenetid (tidsperiode hvor autorisasjon ikke innvilges).