Bank

Verdipapirforetak

Verdipapirforetakenes virksomhet er sterkt lovregulert, med strenge krav til risikostyring, kvalitet, rolledeling og utførelse av tjenestene som tilbys. Det er kun verdipapirforetak med tillatelse til å yte investeringstjenester i henhold til norsk verdipapirhandellovgivning, eller tilsvarende utenlandsk lovgivning, som kan opptas som medlemmer av Verdipapirforetakenes Forbund. Det er styret i Verdipapirforetakenes Forbund som avgjør søknader om medlemskap. Verdipapirforetakenes Forbund har per i dag 22 ordinære medlemmer og 2 assosierte medlemmer.