Om VPFF

Klagebehandling


Verdipapirforetakenes Forbund har et klageråd for behandling av klage mot medlemsforetak.


Forutsetningene for å klage til klagerådet er følgende:

1) Kunden må først ha rettet klage mot foretaket.

2) Foretaket er medlem av Verdipapirforetakenes Forbund

For øvrig gjelder følgende:

1) Klagebehandlingen kan avvises av klagerådet dersom klageren ikke er part i saken, eller ikke har rettslig klageinteresse.

2) Klagebehandlingen kan også avvises, dersom klagen angår forhold som ligger utenfor klagerådets kompetanse.

3) Klagerådet skal avvise saker som er brakt inn for domstolene og kan avvise saker som er til behandling hos andre myndighetsorganer.

4) Dersom en klagesak er rettet mot et medlemsforetak som ikke var medlem av Verdipapirforetakenes Forbund på tidspunktet da forholdene for klagen oppsto, er det opp til det innklagede foretaket å avgjøre hvorvidt det ønsker behandling av saken i klagerådet.

5) Klagerådet behandler normalt ikke klager som er rettet mot et finansielt produkt som sådan, for eksempel et strukturert spareprodukt. Klagerådet behandler klager knyttet til rådgivning og gjennomføring av oppdrag (ordre) i forhold til alle typer finansielle instrumenter.

Foreldelse

For innsending av en klage gjelder i utgangspunktet en foreldelsesfrist på 1 år. Denne fristen blir å regne fra det tidspunkt da klageren fikk, eller burde skaffet seg kunnskap om forholdet det klages over.

Skriftlig klagesaksbehandling

1) Klagen skal fremsettes skriftlig for Verdipapirforetakenes Forbund som fungerer som sekretariat for klagerådet.

2) Klagen skal inneholde en kort fremstilling av det forhold det klages over og klagens påstand(er) bør dokumenteres.

Behandlingsprosess

1) Klagen skal forelegges innklagede med en svarfrist på tre uker.

2) Etter at innklagede har inngitt tilsvar gis partene anledning til å fremkomme med ytterligere skriftlige merknader, som regel likevel ikke mer enn to fra hver side. Det settes en frist for inngivelse av skriftlige merknader som normalt ikke skal være mer enn en uke.

3) Klagerådet har ansvar for at saken blir tilstrekkelig opplyst og kan innhente opplysninger fra andre for å klarlegge faktum.

4) Klagerådet kan uten næmere saksforberedelse avgjøre en klage når det enstemmig finner at klagen ikke kan føre frem. Klageren og den klagen er rettet mot skal straks underrettes om slik beslutning.

Meddelelse av vedtak og offentlighet

Rådets avgjørelse meddeles partene skriftlig. Rådets avgjørelser er offentlige, men slik at enkeltpersoners navn blir anonymisert. Avgjørelsen publiseres på Verdipapirforetakenes Forbunds hjemmeside.

Krav om erstatning

Beslutningen i en klagesak skal angi om klageren får medhold eller ikke. Klagerådet kan ikke treffe beslutning om at erstatning eller at annen kompensasjon skal ytes til klageren. Klagerådet kan likevel gi en veiledende uttalelse om hvorledes tvisten med klageren kan løses.

Omkostninger

Det er normalt ingen omkostninger for kunden forbundet med klagebehandlingen. Klagerådet kan kun i særskilte tilfeller kreve gebyrer i forbindelse med behandling av en klage.