Maler

Kundeavtale. minimumskrav

https://www.vpff.no/maler/kundeavtale-minimumskrav

MINSTEKRAV TIL KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER

1. VERDIPAPIRFORETAKET

[NAVN «FORETAKET»]

[ORGANISASJONSNUMMER]

Foretakets kontaktinformasjon fremgår av vedlegg til denne avtalen

2. KUNDEN

[NAVN «KUNDEN»]

[ORGANISASJONSNUMMER/PERSONNUMMER]

Kundens kontaktinformasjon og ytterligere opplysninger om Kunden fremgår av vedlegg til denne avtalen

3. HVA AVTALEN GJELDER

Denne avtalen med vedlegg regulerer forholdet mellom Foretaket og Kunden når det gjelder Kundens kjøp av investeringstjenester av Foretaket eller Foretakets agenter.

4. BEKREFTELSER/SIGNATUR

Forretningsforholdet mellom kunden og foretaket vil være regulert av verdipapirhandelloven med forskrifter, annen relevant lovgivning, særskilte avtaler mellom foretaket og kunden samt foretakets alminnelige forretningsvilkår.

Kunden samtykker i:

 Foretakets kommunikasjonsform som angitt i Alminnelige Forretningsvilkår pkt 1.2

 At kundeordre kan utføres utenfor regulert marked eller MHF i den grad retningslinjene for ordreutførelse tillater dette.

 At informasjon som ikke er rettet til kunden personlig kan gis på foretakets internettside dersom dette anses hensiktsmessig.

 At opplysninger gitt til Foretaket som er undergitt taushetsplikt kan meddeles Verdipapirforetakenes Forbunds Etiske Råd eller Finansklagenemda, der dette er påkrevet for behandlingen av klagesaker.

 At markedsføringsmateriale og informasjon fra foretaket kan mottas på disse språk:

Norsk 

Engelsk 

 At Foretaket kan utlevere kunde- og personopplysninger til andre avdelinger (selskaper) innen Foretaket (Konsernet) som har tjenstlig behov for opplysningene

Kunden bekrefter å ha mottatt, lest og akseptert:

  • Foretakets Alminnelige Forretningsvilkår
  • Foretakets informasjon om priser
  • Foretakets til enhver tid gjeldende retningslinjer for ordreutførelse
  • Foretakets beskrivelse av kundeklassifisering
  • Foretakets beskrivelse av hensiktsmessighets- og egnethetsvurdering av kunder, herunder at egnethetserklæring sendes kunden etter at ordre er inngitt dersom investeringsrådgivning er gjennomført ved fjernkommunikasjon (telefon eller annen elektronisk kommunikasjon)
  • Foretakets informasjonsskriv om egenskaper og risiko ved handel i finansielle instrumenter
  • Foretakets interessekonflikt-policy
  • At Foretaket foretar lydopptak av telefonsamtaler i tilknytning investeringstjenester og annen kommunikasjon vil bli lagret
  • At Kunden er forplikter seg til å gi opplysninger til foretaket, dersom kunden inngir ordre om salg av finansielle instrumenter som kunden ikke eier (har tilgang til) (shortsalg).


Sted og dato

________________________________ ______________________________

Kunden Foretaket

VEDLEGG 1

FORETAKSOPPLYSNINGER:

[NAVN «FORETAKET»]

[ORGANISASJONSNUMMER]

[ADRESSE]

[TELEFON]

[E-POST]

[KONTAKTINFORMASJON]

KUNDEOPPLYSNINGER:

Navn

Personnr/Org. nr

Foretakets LEI

Navn (person/foretak)

Adresse

Telefon/mobil

E-post

Statsborgerskap

Tilknytning til USA

Skattemessig bosted utenfor Norge

Politisk eksponert person

Ytterligere opplysninger selskaper