Rolle

Verdipapirforetakenes Forbund er en landsomfattende næringsorganisasjon for verdipapirforetak.

Verdipapirforetak skal være lønnsomme selskaper med konkurransedyktige rammebetingelser som utøver virksomheten på en måte som gir respekt og tillit hos kunder og myndigheter. Videre skal verdipapirforetak være attraktive arbeidsplasser for høyt kvalifiserte personer.

De viktigste oppgavene til forbundet er blant annet å:

  • gi medlemmene råd, opplysninger og annen bistand i forbindelse med deres virksomhet
  • utarbeide bindende bransjestandarder, veiledende bransjeanbefalinger samt utarbeide standardiserte avtaler og forretningsvilkår m.v.
  • forberede klagesaker som legges frem for vedtak i Etisk råd
  • avholde kurs og eksamener i forbindelse med Forbundets autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak
  • utarbeide og distribuere oppdateringskurs for ansatte i medlemsforetak

Verdipapirforetakenes Forbund administrerer dessuten NOTC, et informasjonssystem for unoterte aksjer (OTC-systemet) som eies av Euronext Oslo Børs