Bank

Om verdipapirforetakene

Verdipapirforetakene bidrar til å skape verdier
for Norge og til utviklingen av norsk næringsliv.

Rammebetingelser for Verdipapirforetak

Det kreves tillatelse fra Finanstilsynet for å yte investeringstjenester.
Kun foretak som har slik tillatelse kan kalle seg verdipapirforetak.

Konsesjon/Tilsyn

Finanstilsynet fører tilsyn med at verdipapirforetakene følger lovbestemmelsene som regulerer virksomheten, herunder bestemmelser som skal beskytte kundenes interesser. Det føres også tilsyn med at foretakene har kapital som står i forhold til risikoen de tar i sin virksomhet.

I tillegg til offentlige tilsyn, må foretakene føre intern kontroll med at lovbestemmelser og annet regelverk etterleves, såkalt compliance.

Finanstilsynets konsesjonsregister er tilgjengelig her.

Verdipapirforetakenes sikringsfond

Alle verdipapirforetak har pliktig medlemskap i Verdipapirforetakenes sikringsfond. Fondet sikrer kundenes midler og finansielle instrumenter som oppbevares eller forvaltes av foretaket hvis foretaket går konkurs og ikke kan tilbakeføre midlene til kundene. Hver enkelt kunde er sikret for beløp inntil 200.000 kroner.

Verdipapirforetakenes plikter

Foretakene forutsettes å etterleve bestemmelsene i lovgivningen, herunder bestemmelser om god forretningsskikk, samt VPFFs etiske normer.

Verdipapirforetakenes Forbund arbeider for at medlemsforetakene skal legge stor vekt på forbundets tre kjerneverdier i sin virksomhet.