Medlemmer

Om medlemsforetakene

Verdipapirforetakenes virksomhet er sterkt lovregulert, med strenge krav til risikostyring, kvalitet, rolledeling og utførelse av tjenestene som tilbys.

Det er derfor kun verdipapirforetak med tillatelse til å yte investeringstjenester i henhold til norsk verdipapirhandellovgivning, eller tilsvarende utenlandsk lovgivning, som kan opptas som medlemmer av Verdipapirforetakenes Forbund. Det kreves også at foretaket har vært i drift i minst ett år, og at det har vært gjennomført et stedlig tilsyn av offentlig tilsynsorgan. Det er styret i Verdipapirforetakenes Forbund som avgjør søknader om medlemskap.

Verdipapirforetakenes Forbund har per i dag 25 ordinære medlemmer og 2 assosierte medlemmer. Bare ordinære medlemmer kan utøve stemmerett i forbundet eller være representert i forbundets styre.