Verdipapirforetak

Verdipapirforetak opptrer som mellomledd i handelen med finansielle instrumenter. Foretakene yter investeringstjenester, det vil si megling av aksjer og andre verdipapirer, investeringsrådgivning og salg av spareprodukter.

Det kreves tillatelse fra Finanstilsynet for å yte investeringstjenester. Kun foretak som har slik tillatelse har rett til å kalle seg verdipapirforetak.

Konsesjon/Tilsyn

For å yte investeringstjenester i Norge kreves konsesjon fra Finanstilsynet. Finanstilsynet fører tilsyn med at verdipapirforetakene følger lovbestemmelsene som regulerer virksomheten, herunder bestemmelser som skal beskytte kundenes interesser. Det føres også tilsyn med at foretakene har kapital som står i forhold til risikoen de tar i sin virksomhet.

I tillegg til offentlige tilsyn, må foretakene føre intern kontroll med at lovbestemmelser og annet regelverk etterleves, såkalt compliance.

Finanstilsynets konsesjonsregister er tilgjengelig her. (ekstern lenke, åpnes i nytt vindu)

Verdipapirforetakenes sikringsfond

Alle verdipapirforetak har pliktig medlemskap i Verdipapirforetakenes sikringsfond. Fondet sikrer kundenes midler og finansielle instrumenter som oppbevares eller forvaltes av foretaket hvis foretaket går konkurs og ikke kan tilbakeføre midlene til kundene. Hver enkelt kunde er sikret for beløp inntil 200.000 kroner.

www.verdipapirforetakenessikringsfond.no

Medlemskap i Verdipapirforetakenes Forbund

Verdipapirforetakenes Forbund er en næringsorganisasjon for verdipapirforetak. Verdipapirforetakenes Forbund utarbeider blant annet standarder og anbefalinger for medlemmene. Disse finnes her.

Verdipapirforetakenes plikter

Foretakene forutsettes å etterleve bestemmelsene om god forretningsskikk i lovgivningen, samt Verdipapirforetakenes Forbunds etiske normer. Dessuten arbeider Verdipapirforetakenes Forbund for at medlemsforetakene skal legge stor vekt på forbundets tre kjerneverdier i sin virksomhet.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no