Nye bonusregler fastsatt

Finansdepartementet har fastsatt endringer i bonusforskriftene som får virkningen fra 2015.Godtgjøring til ansatte i finansbransjen har ofte vært utformet slik at den gir sterke incentiver til høy risiko som først blir synlig etter en tid, og etter at bonusene er tatt ut. Selv om godtgjørelsesordninger i den norske finanssektoren er langt mer moderate enn det vi har sett utenlands, mener jeg det er viktig å følge opp regler for godtgjørelse og bonuser som fremmer god risikostyring og finansiell stabilitet, sier finansminister Siv Jensen.

I EUs nye kapitalkravsdirektiv, det såkalte CRD IV, er det fastsatt begrensninger på hvor høy bonusen (variabel godtgjørelse) kan være i forhold til fast godtgjørelse for blant annet ledende ansatte, ansatte i kontrollfunksjoner og risikotakere i banker og verdipapirforetak. Variabel godtgjørelse for disse skal ikke overstige 100 prosent av fast godtgjørelse. Det kan tillates at variabel godtgjørelse kan utgjøre inntil 200 prosent av fast godtgjørelse, etter nærmere gitte prosedyrer.

VPFF argumenterte i høringsrunden for å innføre det såkalte proporsjonalitetsprinsippet i det norske bonusregelverket slik det er vanlig i EU-landene.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no