Fremgang for verdipapirforetakene

De totale driftsinntektene til verdipapirforetakene var i første halvår 2014 ca 7,7 pst høyere enn tilsvarende periode i 2013. For verdipapirforetakene samlet utgjorde inntekter fra Corporate Finance den største inntektsposten med drøyt 20 pst. Verdipapirforetak som ikke er integrert i bank sto for over 70 pst av denne inntektsposten.Kurtasje fra aksjehandel som var verdipapirforetakenes viktigste inntektskilde på 90-tallet, utgjør nå beskjedne 7,6 pst.

For bankene er fortsatt market making i gjeldsinstrumenter og handel med valuta- og varederivater den største aktiviteten

Se statistikken her

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no