Nyheter

Saken gjelder klage på at DNB Markets’ megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi informasjon vedrørende tidspunkt for utbetaling av utbytte på klagers aksjer. Klager trodde aksjene var ”gått eksklusive utbytte[1]” og solgte aksjene i denne tro. Klager mener at hun således gikk glipp av retten til utbytte og krever erstatning fra DNB Markets.

[1]Det vil si at aksjen ble handlet uten rett til det aktuelle utbytte. (Utbytte vil bli utbetalt til selger av aksjen.)

feb 07, 2014 13:05:27 Nyheter

EMIR lovforslag oversendt Finansdepartementet

En arbeidsgruppe under Finanstilsynet foreslår nytt regelverk for å gjennomføre EMIR i norsk lovgivning. EMIR står for European Market Infrastructure Regulation

EMIR trådte i kraft i EU 16. august 2012, og har som formål å øke transparensen og redusere risikoen forbundet med OTC-derivatmarkedet. EMIR innfører regler om pliktig clearing for standardiserte OTC-derivater og rapporteringsplikt for noterte og unoterte derivater til et transaksjonsregister. I EU forventes clearingplikten å tre i kraft Q2-Q3 2015 mens rapporteringsplikten starter opp 12. februar 2014.

 

jan 31, 2014 09:14:12 Nyheter

EU-Kommisjonen vil ha strukturelle endringer i banksektoren

EU-Kommisjonen foreslår nye regler som forbyr de største og mest komplekse EU-bankene å drive proprietary trading. Slike banker kan også bli pålagt å skille ut annen risikofylt virksomhet og separere den fra vanlig bankvirksomhet.

jan 27, 2014 14:52:44 Nyheter

Ligningskurser pr. 1 jan. 2014

Ligningskurser pr 1. januar 2014 kan hentes her. Merk at korrigeringene ikke er innarbeidet i hoveddokumentet.

jan 27, 2014 14:28:33 Nyheter

Ligningskurser pr 1. januar 2014

Ligningskurser finnes under fliken "For investor". Merk at det er lagt til en egen fil med korrigeringer. Disse korreksjonene er ikke lagt inn i hoveddokumentet.

jan 24, 2014 09:57:01 Nyheter

Ligningskurser pr 1. januar 2014

Ligningskurser finnes under fliken "For investor". Merk at det er lagt til en egen fil for korrigeringer. Disse korrigeringene er ikke lagt inn i hoveddokumentet

jan 16, 2014 09:01:27 Nyheter

MiFID II er gjennomført i Norge

VPFF, Oslo Børs, Finans Norge, Næringslivets Hovedorganisasjon og Verdipapirfondenes Forening ba i et felles brev til Finansdepartementet i juni 2016 om at departementet legger til rette for at MiFID II og MiFIR blir gjennomført i Norge innen den samme fristen som i EU. Dette ble gjennomført i Norge gjennom forskrifter som ble gitt før årsskiftet 2018.

Stortinget behandler i løpet av vårsesjonen omfattende endringer i verdipapirhandelloven slik at MiFID II og MiFIR blir inkorporert i norsk lovgivning. Det foreligger også en NOU som foreslår hvordan de utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR skal gjennomføres i norsk lovgivning. 

I praksis vil verken lovforslaget som behandles i Stortinget, eller forslagene i NOU'en, få nevneverdig betydning da EU's rettsakter allerede er gjort gjeldende i Norge ved de forskriftene som er gitt med hjemmel i dagens verdipapirhandellov. 

jan 10, 2014 09:49:58 Nyheter

Etisk Råd med ny avgjørelse

Carnegie ble innklaget av en kunde for manglende innleggelse av stop-loss, uegnet investeringsrådgivning og manglende oppfølgning fra meglers side. Rådet fant det ikke godtgjort at det var inngått en generell avtale om stop-loss og fant heller ikke at rådgivningen til megleren var kritikkverdig. Rådet var heller ikke enig med klager i at megler ikke hadde overholdt sin omsorgsplikt  

des 06, 2013 08:18:07 Nyheter

Ny avgjørelse i Etisk Råd

Klager hadde lidt tap ved handel med CFD’er og mente at tapene kunne lastes Nordic Securities som ikke hadde gitt forståelig og ordentlig orientering om hva kundeforholdet innebar, samt manglende oppfølgning fra meglers side.

Klager fikk medhold i at Nordic Securities ikke hadde gitt ham ”en forståelig og ordentlig orientering om hva kundeforholdet innebar”. Rådet var ikke enig med klager i påstanden om ”manglende oppfølgning fra meglers side”.

nov 04, 2013 09:00:22 Nyheter

Forslag til høringsnotat om systemviktige finansinstitusjoner oversendt Finansdepartementet

Finanstilsynet har i dag oversendt et utkast til høringsnotat med forslag til kriterier for identifikasjon av systemviktige finansinstitusjoner til Finansdepartementet. Forslaget omfatter også særlige krav til soliditet og virksomhetsregler for slike institusjoner. En institusjon er systemviktig hvis problemer i institusjonen kan påføre det finansielle systemet og realøkonomien betydelige negative konsekvenser

okt 30, 2013 10:33:31 Nyheter

Kortere oppgjørsfrister i verdipapirmarkedet reduserer risiko

The Nordic Securities Dealers Association (NSA) har anbefalt de nordiske børsene å redusere oppgjørsfristene for handel med verdipapirer til T+2 fra og med 6 oktober 2014. Dagens oppgjørsfrist er T + 3. Mange europeiske børser vi reduserer oppgjørsfristen fra samme dato.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no