Nyheter

Saken gjelder klage på at DNB Markets’ megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi informasjon vedrørende tidspunkt for utbetaling av utbytte på klagers aksjer. Klager trodde aksjene var ”gått eksklusive utbytte[1]” og solgte aksjene i denne tro. Klager mener at hun således gikk glipp av retten til utbytte og krever erstatning fra DNB Markets.

[1]Det vil si at aksjen ble handlet uten rett til det aktuelle utbytte. (Utbytte vil bli utbetalt til selger av aksjen.)

april 23, 2013 13:21:07 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 1.12.2010

Klager gjør gjeldende at Netfonds Bank ASA (Netfonds) ikke foretok nødvendig kvalitetssikring av den dokumentasjonen som ble sendt inn i forbindelse med etableringen av kundeforholdet. Etisk Råd finner at avtalegrunnlaget for kundeforholdet anses ugyldig.

april 23, 2013 13:19:37 Nyheter

Bonusforskriften er fastsatt - 1.12.2010

Finansdepartementet har tatt hensyn til flere av synspunktene bransjen pekte på i høringsrunden ved fastsettelse av bonusforskriften.

april 23, 2013 13:17:04 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 2.12.2010

Klagen er knyttet til Agilis Group AS' håndtering av klagers kundeforhold i forbindelse med at klager handlet aksjer gjennom verdipapirforetaket. Klagen avvises som foreldet etter en konkret vurdering.

april 23, 2013 13:14:52 Nyheter

Kommentarer til IOSCO's utkast til regulering av OTC-derivater - 6.12.2010

The Nordic Securities Association (NSA) har i samarbeid med ISDA, AFME, ASSOSIM og BBA utarbeidet kommentarer til IOSCO's utkast til regulering av OTC-derivater.

april 23, 2013 13:07:53 Nyheter

MiFID Revisjon - 9.12.2010

EU-kommisjonen har publisert høringsforslag til endringer av MiFID-bestemmelsene. Endringsforslagene gjelder regulering av markedsplasser og handelssystemer, samt bestemmelser knyttet til investorbeskyttelse.

april 23, 2013 13:01:35 Nyheter

Utsettelse av plikt til å foreta lydopptak - 15.12.2010

Finansdepartementet har besluttet at ikrafttredelsen av endringene i verdipapirforskriften om verdipapirforetaks plikt til å foreta lydopptak av telefonsamtaler mv. utsettes i ytterligere tre måneder.

april 23, 2013 12:57:05 Nyheter

Bonusforskriften er justert - 21.12.2010

Finansdepartementet har justert forskriften om godtgjørelsesordninger i finanssektoren.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no