Nyheter

Saken gjelder klage på at DNB Markets’ megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi informasjon vedrørende tidspunkt for utbetaling av utbytte på klagers aksjer. Klager trodde aksjene var ”gått eksklusive utbytte[1]” og solgte aksjene i denne tro. Klager mener at hun således gikk glipp av retten til utbytte og krever erstatning fra DNB Markets.

[1]Det vil si at aksjen ble handlet uten rett til det aktuelle utbytte. (Utbytte vil bli utbetalt til selger av aksjen.)

jan 18, 2016 14:42:37 Nyheter

Ligningskurser pr. 1. januar 2016 er publisert

18. januar 2016

VPFF utarbeider beregnede verdier pr 1. januar (ligningsverdier) på børsnoterte finansielle instrumenter samt en rekke unoterte obligasjonslån.  VPFF har f.o.m. 2015 inngått avtale med Nordic Bond Pricing AS som har beregnet verdien på langt de fleste obligasjonslån basert på prisinformasjon fra ledende verdipapirforetak innen obligasjonshandel.

Listen med ligningskurser vil bli supplert/oppdatert etter hvert som nye data kommer inn.

Se ligningskursene her

OBS. Det er ikke tillatt å laste ned kursene annet enn for eget bruk

jan 08, 2016 11:34:39 Nyheter

Verifisering av bankkontonummer - KAR

Fra 1. februar 2016 skal bankene i Norge ha på plass et register for verifikasjon av kontonummer  - konto- og adresseringsregister (KAR). Det betyr at personnummer/organisasjonsnummer elektronisk kan matches mot bankkontonummer. Dette vil blant annet være nyttig for verdipapirforetak i forbindelse med kontroll etter hvitvaskingsregelverket og for å avdekke om det oppgitte kontonummeret er knyttet til kunden eller ikke.

 

Alle banker i Norge er forpliktet til å koble seg til KAR, som er utviklet av Finans Norge. Verdipapirforetak har mulighet for å benytte seg av KAR, og kan gjennom sin bankforbindelse eller en annen bank gjøre dette. Det er opp til bankene selv om de ønsker å tilby tjenesten til de av sine kunder som har adgang til å bruke KAR. Det er også opp til bankene å bestemme hvilken funksjonalitet i KAR de eventuelt ønsker å tilby. 

 

des 21, 2015 10:00:29 Nyheter

Sak 2015/5 - Etisk Råds avgjørelse

Klage på at investeringsrådgivning ikke har vært i henhold til klagers risikovillighet. Klager fikk medhold.

des 18, 2015 13:49:34 Nyheter

Sak 2015/3 - Etisk Råds avgjørelse

Klage på at investeringsrådgivning ikke har vært i henhold til klagers risikovillighet. Klager fikk ikke medhold.

des 14, 2015 08:17:07 Nyheter

Avgjørelse 7.12.15. fra Etisk Råd

Klage på anbefalinger om investering i unoterte aksjer, samt klage på informasjon/manglende informasjon som ble gitt i denne forbindelse. Klager fikk medhold.

april 27, 2015 11:24:51 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd 14. april

Klage på angivelig uriktig informasjon om klagers aksjebeholdning, samt klage på foretakets behandling av klagesaken. Klager fikk ikke medhold.

april 22, 2015 15:16:43 Nyheter

Motstand mot EU-regler om betaling for analyser

EU-kommisjonen har til behandling forslag fra ESMA om et betalingssystem for analyser. Forslaget har møtt sterk motstand. VPFF har utarbeidet et arbeidsnotat hvor VPFF  påpeker de komplekse, og ikke tilsiktede, effektene av forslaget fra ESMA. VPFF er spesielt opptatt av negative effekter for analysedekningen på små- og mellomstore selskaper.

april 09, 2015 11:38:48 Nyheter

VPFF er kritisk til Scheel-utvalgets forslag

VPFF er meget kritisk til Scheel-utvalgets forslag om å økt kapitalbeskatningen fra 27 pst til 41 pst for å dekke inn noe av provenytapet som følger av reduksjon i selskapsskatten. VPFF mener at skjerpelse av eierskatten vil redusere viljen til å ta risiko i næringsinvesteringer.

mars 03, 2015 11:09:04 Nyheter

Nordisk svar på ESMA konsultasjon

NSA som består av de nordiske forbund av verdipapirforetak har i fellesskap avgitt svar på ESMA's omfattende konsultasjon om MiFID II regelverket for aksjer, obligasjoner, derivater, transaksjonsrapportering og investorbeskyttelse.  

jan 13, 2015 13:58:52 Nyheter

Ligningskurser pr 1. januar 2015 publisert

VPFF utarbeider beregnede verdier pr 1. januar (ligningsverdier) på børsnoterte finansielle instrumenter samt en rekke unoterte obligasjonslån.  VPFF har f.o.m. 2015 inngått avtale med Nordic Bond Pricing AS som har beregnet verdien på langt de fleste obligasjonslån basert på prisinformasjon fra ledende verdipapirforetak innen obligasjonshandel.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no