Høringsnotat - 20.08.2007

Høringsnotat om forskrifter om transaksjonsrapportering

Kredittilsynet har avgitt utkast til høringsnotat om forskrifter om transaksjonsrapportering med høringsfrist 1. oktober 2007.
I henhold til lov om verdipapirhandel 29. juni 2007 nr. 75 (verdipapirhandelloven) § 10-18 skal samtlige verdipapirforetak rapportere transaksjoner i finansielle instrumenter notert på regulert marked til Kredittilsynet eller den Kredittilsynet utpeker.

Ifølge Kredittilsynets pressemelding av 13. august 2007 er det imidlertid ikke vedtatt ikrafttredelsestidspunkt for denne bestemmelsen og denne vil således ikke tre i kraft samtidig med verdipapirhandellovens øvrige bestemmelser 1. november 2007. Kredittilsynet arbeider med utviklingen og implementeringen av transaksjonsrapporteringssystemet. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt, og Kredittilsynet antar at systemet tidligst vil være klart i løpet av andre kvartal 2008. Tidspunkt for ikrafttredelse av verdipapirhandelloven § 10-18 med tilhørende forskriftsbestemmelser er ennå ikke fastsatt.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no