Nyhetsarkiv

juni 18, 2014 09:45:10 Nyheter

Avgjørelse Etisk råd 13.6.2014

Saken gjelder klage på at DNB Markets’ megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi informasjon vedrørende tidspunkt for utbetaling av utbytte på klagers aksjer. Klager trodde aksjene var ”gått eksklusive utbytte” og solgte aksjene i denne tro. Klager mener at hun således gikk glipp av retten til utbytte og krever erstatning fra DNB Markets.

juni 03, 2014 08:41:34 Nyheter

Hastighetsracet på børsene kan gi ivestorene dårligere priser

Børsene risikerer å gjøre det vanskeligere for investorene å få best pris ved å legge til rette for stadig raskere handel i følge en prisvinnende akademisk studie som har analysert handelen i OMX Nordic før og etter innføringen av handelsplattformen INET i 2010. 

april 30, 2014 17:58:33 Nyheter

Etisk Råd med ny avgjørelse

SpareBank 1 Nord-Norge Markets ble innklaget av kunde fordi megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysning vedrørende klagers ubenyttede kreditt. Dette medførte at klager fikk underdekning etter å ha handlet en større aksjepost, og påfølgende krav om å redusere porteføljen.  Rådet fant ikke at foretaket hadde brutt lovgivningen eller hadde brutt Forbundets etiske normer. Klager fikk ikke medhold.

april 25, 2014 11:35:54 Nyheter

Ny anbefaling om håndtering av interessekonflikter

VPFF har utarbeidet en ny anbefaling som særlig omhandler interessekonflikter som kan oppstå mellom kredittavdelinger innen corporate-segmentet og investeringstjenestevirksomheten.

april 22, 2014 13:50:06 Nyheter

Foretaksobligasjoner blir viktigere verden over

IOSCO har publisert en studie som viser at markedet for foretaksobligasjoner har blitt større og viktigere for realøkonomien verden over. Fortsatt er banklån den viktigste finansieringskilde for bedrifter, men lån i obligasjonsmarkedet øker. De fremvoksende økonomier har hatt stor vekst i sine markeder for foretaksobligasjoner.

Les rapporten her

april 10, 2014 10:50:08 Nyheter

Finansnæringens tjenester gjør en forskjell

Finansnæringens tjenester gjør en forskjell i folks og bedrifters hverdag. Og næringen leverer viktig infrastruktur for å holde hjulene i økonomien i gang. Slik innledet finansminister Siv Jensen sitt innlegg på Finansnæringens dag.

Les innlegget her

mars 10, 2014 09:01:23 Nyheter

Fremgang for verdipapirforetakene

Statistikk fra Finanstilsynet viser fremgang for verdipapirforetakene sammenlignet med de siste årene. Corporate aktiviteter som emisjoner, fusjoner, børsnoteringer og oppkjøp har økt og det samme har handel med "andre finansielle instrumenter". Kurtasje fra aksjehandel er fortsatt på et lavt nivå.

mars 04, 2014 09:05:31 Nyheter

IOSCO setter søkelyset på financial return crowd-funding

FR crowd-funding kjennetegnes av at nystartede bedrifter samler inn små beløp fra et stort antall personer via WEB-baserte plattformer for å finansiere nye prosjekter. Denne virksomheten er i sterk vekst over hele verden. Volumet har doblet seg hvert år de siste 5 årene.

feb 12, 2014 08:30:11 Nyheter

ESMA krever forsiktighet ved salg av komplekse finansprodukter

ESMA har utgitt en "opinion" om salg av komplekse finansprodukter til ikke-profesjonelle kunder. ESMA er bekymret av en utvikling hvor komplekse finansprodukter ment for profesjonelle aktører i større grad enn tidligere selges til ikke-profesjonelle kunder. ESMA viser til MiFID reglene som stiller krav om at verdipapirforetak må sikre seg at kunden har tilfredsstillende kunnskap og erfaring til å forstå produktet.

feb 07, 2014 13:05:27 Nyheter

EMIR lovforslag oversendt Finansdepartementet

En arbeidsgruppe under Finanstilsynet foreslår nytt regelverk for å gjennomføre EMIR i norsk lovgivning. EMIR står for European Market Infrastructure Regulation

EMIR trådte i kraft i EU 16. august 2012, og har som formål å øke transparensen og redusere risikoen forbundet med OTC-derivatmarkedet. EMIR innfører regler om pliktig clearing for standardiserte OTC-derivater og rapporteringsplikt for noterte og unoterte derivater til et transaksjonsregister. I EU forventes clearingplikten å tre i kraft Q2-Q3 2015 mens rapporteringsplikten starter opp 12. februar 2014.

 

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no