Nyhetsarkiv

mai 27, 2013 09:48:23 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 20.10.2009

Klager gjør gjeldende at innklagede ikke har oppfylt de plikter som klager mener pålå innklagede i henhold til inngått terminkontrakt, samt at rådgivningen ikke har vært utført i henhold til regelverket. Klager gis ikke medhold.

mai 27, 2013 09:45:07 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 05.11.2009

Klagen er knyttet til den rådgivning som er ytt fra innklagedes side, herunder at klager er blitt forledet til å foreta lånefinansiering. Klager gis ikke medhold.

mai 27, 2013 09:42:42 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd 01.12.2009

Klagen er knyttet til den rådgivning som er ytt fra innklagedes side, herunder at innklagede har gitt mangelfull og uriktig informasjon om investeringen. Klager gis ikke medhold.

mai 27, 2013 09:40:49 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 22.12.2009

Klagen retter seg mot den rådgivning som ble utført av Agilis Færder Securities ASA i forbindelse med investering i Sevan Marine ASA. Klager hevder han ble presset til å foreta den aktuelle investeringen og at det ikke ble gitt informasjon om risikoen ved investeringen. Klager gis ikke medhold.

mai 27, 2013 09:26:47 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 22.12.2009

Klagen retter seg mot den generelle investeringsrådgivning som ble utført av Arctic Securities ASA i forbindelse med klagers aksjehandel. Klager gis ikke medhold.

april 24, 2013 09:18:30 Nyheter

Navneendring

Norges Fondsmeglerforbud

endrer navn til

Verdipapirforetakenes Forbund

april 23, 2013 16:33:16 Nyheter

Ligningskurser pr. 1. januar 2013

Antatt omsetningsverdi pr 1. januar 2013 er klare for børsnoterte egenkapitalinstrumenter, obligasjoner og derivater. Kursene benyttes ved ligningsmessig verdsettelse av finansielle instrumenter for 2012. Vi publiserer også tilsvarende verdier på andeler i verdipapirfond.

april 23, 2013 16:31:50 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 1. kvartal 2013

Omsetningen av unoterte aksjer 1. kvartal 2013 endte på NOK 1,2 milliarder sammenlignet med NOK 988 millioner samme periode i fjor.

april 23, 2013 16:28:55 Statistikk

Bransjestatistikk 2012

Bransjestatistikk for 2012 med historiske tall for verdipapirforetak er publisert som Power-Point-presentasjon (pdf-fil). Statistikken er basert på Finanstilsynets tall og omfatter også foretak som ikke er medlem av Norges Fondsmeglerforbund. Anslagsvis har medlemmer av NFMF 80-90 pst av de totale driftsinntektene i bransjen.

april 23, 2013 16:26:51 Statistikk

OTC-statistikk 2012

Omsetningen av unoterte aksjer i 2012 endte på ca. NOK 3 mrd. som er en nedgang fra i fjor da omsetningen endte på ca NOK 7,3 mrd.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no