Høringer 2014

des 10, 2014 13:30:54

Forslag til endring i regler om utlikning av Finanstilsynets utgifter

Forbundet påpeker blant annet at ressursbruk knyttet til regelverksutvikling etter oppdrag av departementet bør belastes Statsbudsjettet.

okt 29, 2014 11:39:45

Hovedsaker for nordiske verdipapirforetak i MiFID høringene

NSA har avgitt høringsuttalelse til ESMA Consultation og Discussion Papers om MiFID II og MiFIR. Hovedpunktene er oppsummert i Summary Paper

aug 15, 2014 13:53:22

ESMA MiFID 2/miFIR Consultation Paper

Nordic Securities Association (NSA) som Forbundet er en del av, har besvart en rekke spørsmål i ESMA's Consultation Paper vedrørende kommende EU-regulering

aug 15, 2014 13:33:16

ESMA MiFID 2/MiFIR Discussion Paper

Nordic Securities Association (NSA) som Forbundet er en del av, har besvart en rekke spørsmål i ESMA's Discussion Paper vedrørende kommende EU-regulering

mai 14, 2014 15:32:28

Forbundet har avgitt høringsuttalelse til endringer i bonusforskriften

I høringsuttalelsen argumenter Forbundet for at det verken er nødvendig eller behov for å gjøre endringer i gjeldende bonusregulering. I følge EU-reguleringen skal det ligge et forholdsmessighetsprinsipp til grunn ved anvendelsen av regelverket, og den mulighet bør myndighetene legge til grunn.

mars 04, 2014 11:28:32

Høring om regler systemviktige finansinstitusjoner

Forbundet er enig i at det er vesentlige forskjeller mellom bankers og verdipapirforetaks virksomhet som innebærer at verdipapirforetak ikke vil kunne anses som systemviktige dersom felles kriterier for banker og verdipapirforetak innføres.

mars 04, 2014 11:26:48

Høring om dokumentasjonsplikt og lydopptak ved salg av alternative spareprodukter

Forbundet mener man bør avvente kommende EU-regulering om lydopptak før det gjennomføres særnorske regler.

mars 04, 2014 11:23:31

Høring om gjennomføring av EØS-forpliktelser i vphl og vpf

Høringsforslaget inneholder blant annet bestemmelser om gjennomføring av artikler i MiFID  vedrørende prisstiller, systematisk internalisering, samt plikt til å offentliggjøre faste priser. Forbundet peker på at det ikke foreligger noe høringsnotat med nærmere omtale av bestemmelsene.

mars 03, 2014 15:25:23

ESMA høring om markedsmisbruk

Forbundet har svart på en rekke spørsmål fra ESMA om implementeringen av Market Abuse Regulation

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no