Kundeforhold

Etablering av kundeforhold

EU-direktivet Markets in Financial Instruments Directive, bedre kjent som MiFID, ble innført i 2007. Formålet er økt investorbeskyttelse. Reglene innebærer blant annet at verdipapirforetak i større grad enn tidligere pålegges å innhente opplysninger om sine kunder. Kundene skal klassifiseres i kategorier slik at verdipapirforetakene lettere kan tilpasse sin rådgivning og sine produkter. Verdipapirforetakene er også pålagt omfattende informasjonsplikt overfor kundene.

Verdipapirforetak retter seg mot ulike kundegrupper. Enkelte har institusjonelle kunder som målgruppe, mens andre ønsker et bredt kundegrunnlag. Det vil verdipapirforetaket opplyse om når man tar kontakt for å etablere et kundeforhold.

Enkelte verdipapirforetak tar opp nye kunder etter anbefaling fra egne ansatte eller fra eksisterende kunder. Andre foretak arrangerer seminarer eller lignende for potensielle kunder. Ved etablering av kundeforhold hos et nettmeglerforetak foregår registrering og utfylling av kundeopplysninger normalt på foretakets hjemmeside, og kunden må ettersende nødvendig dokumentasjon.

Kundeavtale

Krav til kundeavtale er et av tiltakene for å øke investorbeskyttelsen og sikre at kundene får god informasjon. Avtalen skal inngås skriftlig eller på annet varig medium. I henhold til MiFID-regelverket må verdipapirforetak inngå kundeavtale med alle ikke-profesjonelle kunder. Kravet gjelder imidlertid ikke for kunder som kun mottar investeringsrådgivning.

Kundeavtalen skal fastsette foretakets og kundens vesentlige rettigheter og plikter i avtaleforholdet. Det åpnes for at dette kan gjøres ved henvisning til forretningsvilkår. Kunden bør særskilt bekrefte at forretningsvilkårene er mottatt, lest og akseptert.
Vesentlige krav til kundeavtale er som følger:

Kundeklassifisering
Verdipapirforetakets kunder skal klassifiseres som ikke-profesjonelle kunder og profesjonelle kunder. Investorbeskyttelsens omfang bestemmes av hvilken gruppe kunden plasseres i. Foretakets informasjonsplikt er vesentlig mer omfattende overfor ikke-profesjonelle kunder. Kundens opplysningsplikt avhenger også av klassifiseringen. Foretaket må informere alle kunder skriftlig om hvilken kundekategori de tilhører, adgang til å be om annen kategorisering, og hvilken betydning klassifisering har for graden av investorbeskyttelse. Profesjonelle kunder kan få status som "kvalifisert motpart" i tilknytning til tjenester som mottak og formidling av ordre, utførelse av ordre for kundens regning og omsetning av finansielle instrumenter for egen regning.  

Egnethets- og hensiktsmessighetstest
Kundens opplysningsplikt er også knyttet til foretakets utførelse av såkalte egnethets- og hensiktsmessighetstester. Hvilke tester foretaket er pliktig å utføre avhenger av tjenesten kunden tilbys.

  • Når foretaket yter "investeringsrådgivning eller aktiv forvaltning" vil det være pålagt å vurdere hvorvidt tjenesten/produktet er "egnet" for kunden (egnethetstesten).
  • Når foretaket yter "andre investeringstjenester" vil foretaket være pålagt å vurdere hvorvidt tjenesten er "hensiktsmessig" for kunden (hensiktsmessighetstesten).

Verdipapirforetaket må innhente relevante opplysninger om kundens kunnskap og erfaring, finansielle stilling og investeringsmålsettinger for å vurdere disse forholdene. 
 
Beste ordreutførelse
I henhold til MiFID-regelverket har verdipapirforetakene en plikt til å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå "best mulig resultat" for kunden ved utførelsen av kundeordre. Foretakene må ta hensyn til pris, kostnad, hurtighet, sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør, størrelse, art og andre relevante overveielser.
Retningslinjene skal omfatte informasjon om handelssystemer som verdipapirforetaket benytter relatert til alle finansielle instrumenter. Det foreligger særskilte krav til formidling av ordre og porteføljeforvaltning. Foretaket må informere alle kunder, med unntak av kvalifiserte motparter, om sine interne retningslinjer for ordreutførelse. I tillegg må det innhentes samtykke før investeringstjenesten kan ytes.

Handel utenfor regulert marked
Dersom retningslinjene for ordreutførelse tillater at kundeordre utføres utenfor regulert marked eller multilateral handelsfasilitet (MHF), skal kunden "uttrykkelig samtykke" til dette. Kravet innebærer at foretaket i utgangspunktet ikke kan utføre ordre ved kjøp fra eller salg til andre kunder, eller ved selv helt eller delvis å tre inn som motpart, uten at det på forhånd er gitt en generell eller særskilt godkjennelse fra kunden. Også her gjøres unntak for kvalifiserte motparter.

Forretningsvilkår

I forretningsvilkårene fremgår rettigheter og plikter i kundeforholdet mellom verdipapirforetakene og dets kunder. De fleste verdipapirforetak bruker en anbefaling som er utarbeidet av Verdipapirforetakenes Forbund.

Hvitvasking

Ny hvitvaskingslov trådte i kraft 15. april 2009 og innebærer internasjonale forpliktelser i Norge. Som kunde kan man oppleve å bli stilt spørsmål. For mer informasjon, last ned dokumentet nedenfor.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no