Standarder

Verdipapirforetakenes Forbund driver selvregulering innenfor lovens
rammer. Denne oppgaven er høyt prioritert og er et viktig ledd i forbundets
kontinuerlige arbeid for å sikre bransjens faglige og profesjonelle utvikling.

Det er utarbeidet en rekke hjelpemidler som er gruppert i:

  • Standarder
  • Anbefalinger
  • Maler og Informasjonsdokumenter