Bransjenormer

Retningslinjer ved salg av Fondsobligasjoner

http://www.vpff.no/bransjenormer/retningslinjer-ved-salg-av-fondsobligasjoner

Finanstilsynet har i likelydende brev til verdipapirforetak datert 4. november 2015 blant annet uttalt følgende:

«Verdipapirforetak bør etter Finanstilsynets oppfatning legge til grunn at fondsobligasjoner i utgangspunktet er et lite egnet eller hensiktsmessig investeringsprodukt for forbrukere. Dette bygger på at en investor må ha betydelig kunnskap om og erfaring med komplekse finansielle instrumenter for å være i stand til å forstå risikoen forbundet med fondsobligasjoner».


Begrepet «Forbruker» er ikke synonymt med begrepet «ikke-profesjonell», som er det begrepet som benyttes i verdipapirhandellovgivningen. Fondsobligasjoner kan tilbys til fysiske og juridiske personer innen gruppen «ikke-profesjonelle» kunder så lenge vilkårene i den ovennevnte uttalelse er oppfylt.

Det anbefales derfor at følgende retningslinjer følges ved rådgivning og salg av fondsobligasjoner:

• Kunder som tilbys fondsobligasjoner bør ha en portefølje av finansielle instrumenter over en viss størrelse

• Verdien av fondsobligasjonene bør ikke overskride en viss prosentvis andel av porteføljens totale verdi på transaksjonstidspunktet

• Kundens økonomi på transaksjonstidspunktet bør være solid nok til å kunne bære tapet ved at utstedere stopper renteutbetaling eller nedskriver fondsobligasjonen til null

• Rådgiver/megler bør foreta en nøye gjennomgang av kundeforholdet og kundens andre plasseringer forut for en eventuell samtale om plassering i fondsobligasjoner, for på denne måten foreta en første vurdering om kunden vil være i stand til å forstå risikoen forbundet med fondsobligasjoner

• Kundeansvarlig må foreta en egnethetstest av kunden før rådgiver/megler eventuelt tilbyr kunden å investere i fondsobligasjoner

• Rådgiver/megler bør gjennomgå notatet som beskriver egenskaper og risiko ved plassering i fondsobligasjoner med kunden, med mindre rådgiver/megler finner dette åpenbart unødvendig ut fra kundens kunnskap og erfaring med plassering i fondsobligasjoner

• Rådgiver/megler må kunne dokumentere at egenskaper og risiko ved fondsobligasjoner er gjennomgått med kunden; enten ved lydopptak av telefonsamtale eller ved skriftlig dokumentasjon etter fysisk møte

• Kunden bør skriftlig erklære at egenskaper og risiko ved fondsobligasjoner er forstått, og at kunden er i stand til å bære tap som måtte oppstå ved plasseringen i fondsobligasjonen