EMIR lovforslag oversendt Finansdepartementet

En arbeidsgruppe under Finanstilsynet foreslår nytt regelverk for å gjennomføre EMIR i norsk lovgivning. EMIR står for European Market Infrastructure Regulation

EMIR trådte i kraft i EU 16. august 2012, og har som formål å øke transparensen og redusere risikoen forbundet med OTC-derivatmarkedet. EMIR innfører regler om pliktig clearing for standardiserte OTC-derivater og rapporteringsplikt for noterte og unoterte derivater til et transaksjonsregister. I EU forventes clearingplikten å tre i kraft Q2-Q3 2015 mens rapporteringsplikten starter opp 12. februar 2014.

 

EMIR innebærer at ESMA gis besluttende myndighet, og derfor er ikke forordningen inntatt i EØS-avtalen ennå. Det er usikkert når dette vil gjennomføres. Inntil videre er Norge å anse som et ”tredjeland” i forhold til EMIR, det vil si et land utenfor EU. Det betyr at reglene om pliktig clearing og rapportering ikke kommer til anvendelse på norske verdipapirforetak. Det kan likevel være slik at enkelte verdipapirforetak ønsker å forholde seg til EMIR -regelverket i enkelte tilfeller; for eksempel fordi motparten, som er innenfor EU, krever det. Rapporteringen forutsetter i utgangspunktet at foretaket innehar et såkalt LEI-nummer (Legal Entity Identifier). Brønnøysundregistrene har varslet at de kan utstede LEI i løpet av første halvår 2014. Før denne tid kan LEI anskaffes andre steder. Se for øvrig LEI ROCs hjemmeside www.leiroc.org for mer informasjon om LEI.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no