Nyheter

Saken gjelder klage på at DNB Markets’ megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi informasjon vedrørende tidspunkt for utbetaling av utbytte på klagers aksjer. Klager trodde aksjene var ”gått eksklusive utbytte[1]” og solgte aksjene i denne tro. Klager mener at hun således gikk glipp av retten til utbytte og krever erstatning fra DNB Markets.

[1]Det vil si at aksjen ble handlet uten rett til det aktuelle utbytte. (Utbytte vil bli utbetalt til selger av aksjen.)

april 23, 2013 13:38:41 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 2.9.2010

Klagen er rettet mot Pareto Securities AS. Klager var ikke klar over nylig spleis i selskapet da klager la inn ordre om salg av flere aksjer enn han eide etter aksjespleisen. Klager har gjort gjeldende at verdipapirforetaket på grunn av spleisen skulle ha foretatt nærmere undersøkelser vedrørende klagers faktiske beholdning forut for at salgsordren ble gjennomført. Klager fikk ikke medhold.

april 23, 2013 13:31:59 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 5.10.2010

Klagen knytter seg til verdipapirforetakets håndtering i forbindelse med at klager handlet aksjer short, og hevder at verdipapirforetaket burde ha frarådet klager. Klager hevder videre at verdipapirforetaket, for å begrense klagers tap, skulle tvangsinnløst klagers shortposisjoner. Klager fikk ikke medhold.

april 23, 2013 13:29:36 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 1.11.2010

Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet vedrørende informasjon om klagers egenkapitalstatus i forbindelse med aksjehandel. Klager fikk ikke medhold.

april 23, 2013 13:27:09 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Finanssenteret AS - 22.11.2010

Finanssenteret AS er tatt opp som medlem i Fondsmeglerforbundet f.o.m. 22. november 2010.

april 23, 2013 13:26:12 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Skandiabanken AB NUF - 24.11.2010

Skandiabanken AB NUF vil bli tatt opp som medlem i Fondsmeglerforbundet f.o.m. 1. januar 2011.

april 23, 2013 13:25:04 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Nordic Securities AS - 25.11.2010

Nordic Securities AS vil bli tatt opp som medlem i Fondsmeglerforbundet f.o.m. 1. desember 2010.

april 23, 2013 13:22:44 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 1.12.2010

Saken gjelder klage på gjennomført aksjekjøp gjennom Fokus Bank ved Fokus Markets idet klager hevder han ikke hadde lagt inn bindende ordre. Klagen avvises som foreldet etter en konkret vurdering.

april 23, 2013 13:21:07 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 1.12.2010

Klager gjør gjeldende at Netfonds Bank ASA (Netfonds) ikke foretok nødvendig kvalitetssikring av den dokumentasjonen som ble sendt inn i forbindelse med etableringen av kundeforholdet. Etisk Råd finner at avtalegrunnlaget for kundeforholdet anses ugyldig.

april 23, 2013 13:19:37 Nyheter

Bonusforskriften er fastsatt - 1.12.2010

Finansdepartementet har tatt hensyn til flere av synspunktene bransjen pekte på i høringsrunden ved fastsettelse av bonusforskriften.

april 23, 2013 13:17:04 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 2.12.2010

Klagen er knyttet til Agilis Group AS' håndtering av klagers kundeforhold i forbindelse med at klager handlet aksjer gjennom verdipapirforetaket. Klagen avvises som foreldet etter en konkret vurdering.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no