Nyheter

Saken gjelder klage på at DNB Markets’ megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi informasjon vedrørende tidspunkt for utbetaling av utbytte på klagers aksjer. Klager trodde aksjene var ”gått eksklusive utbytte[1]” og solgte aksjene i denne tro. Klager mener at hun således gikk glipp av retten til utbytte og krever erstatning fra DNB Markets.

[1]Det vil si at aksjen ble handlet uten rett til det aktuelle utbytte. (Utbytte vil bli utbetalt til selger av aksjen.)

april 23, 2013 14:51:44 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 21.1.2010

Klagen retter seg mot Pareto Securities AS. Klager hevder innklagede har gitt villedende opplysninger om klagers avkastning på aksjehandel gjennom foretaket, og at denne feilaktige informasjonen dannet grunnlag for at klager gjorde ytterligere handler. Klager gis ikke medhold.

april 23, 2013 14:50:39 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 21.1.2010

Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla Finans Kapitalforvaltning i forbindelse med klagers investering i tre ulike produkter. Klager hevder at innklagede har gitt mangelfull og feilaktig informasjon om risikoen knyttet til investeringene. Klager gis ikke medhold

april 23, 2013 14:49:38 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 29.1.2010

Klagen er rettet mot Netfonds Bank ASA. Saken gjelder rettmessigheten av tvangssalg av klagers aksjer som følge av for høy belåning. Klagen førte ikke frem.

april 23, 2013 14:48:27 Nyheter

Hvitvasking - Fordelsavtale med Dun & Bradstreet - 8.2.2010

Norges Fondsmeglerforbund har inngått fordelsavtale med Dun & Bradstreet som innebærer at medlemmene oppnår rabaterte priser ved evt. avtaleinngåelse.

april 23, 2013 14:46:04 Nyheter

Brev til Finansdepartementet vedr. lydopptak - 9.3.2010

Norges Fondsmeglerforbund har i brev 8. mars 2010 anmodet Finansdepartementet om utsatt ikrafttredelse av verdipapirforskriftens nye regler om lydopptak mv.

april 23, 2013 14:42:35 Nyheter

Brev til EMCF vedr. medlemskap i VPS - 12.3.2010

Norges Fondsmeglerforbund har i brev til EMCF 9. mars 2010 anmodet EMCF om å søke medlemskap i VPS.

april 23, 2013 14:36:20 Nyheter

Nytt medlemsforetak: SpareBank 1 SMN Markets - 9.4.2010

SpareBank 1 SMN Markets er tatt opp som medlem i Norges Fondsmeglerforbund f.o.m. 9. april 2010.

april 23, 2013 14:30:23 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 22.4.2010

Saken gjelder hvorvidt innklagede har utført sine plikter etter verdipapirhandelloven i forbindelse med en investering klager foretok forut for at MiFID-reglene ble implementert, men som ble rullert etter de nye reglenes ikrafttredelse. Klager fikk ikke medhold.

april 23, 2013 14:29:09 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 7.5.2010

Klagen er rettet mot Christiania Securities AS. Saken gjelder krav om utlevering av lydopptak til klager. Klager fikk ikke medhold.

april 23, 2013 14:27:25 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 20.5.2010

Klagen er rettet mot SEB Enskilda som tilrettelegger ved offentlig emisjon. Klager har anført at innklagede på bakgrunn av omstendighetene i denne saken må kompensere for at klager ikke fikk muligheten til å selge aksjene med gevinst før aksjene sank til under emisjonskursen. Klager fikk ikke medhold.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no