Nyheter

Saken gjelder klage på at DNB Markets’ megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi informasjon vedrørende tidspunkt for utbetaling av utbytte på klagers aksjer. Klager trodde aksjene var ”gått eksklusive utbytte[1]” og solgte aksjene i denne tro. Klager mener at hun således gikk glipp av retten til utbytte og krever erstatning fra DNB Markets.

[1]Det vil si at aksjen ble handlet uten rett til det aktuelle utbytte. (Utbytte vil bli utbetalt til selger av aksjen.)

mai 27, 2013 10:21:39 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 06.08.2009

Saken gjelder størrelsen på kurtasjen som totalt er betalt til foretaket i forbindelse med aksjehandel. Klager hevder at verdipapirforetaket la opp til en handelsstrategi som innebar mest mulig kurtasje til verdipapirforetaket og at dette gikk på bekostning av verdipapirforetakets plikt til å ivareta kundens interesse. Klager fikk ikke medhold.

mai 27, 2013 10:20:29 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 06.08.2009

Klagen gjelder tvangsavvikling av finansielle instrumenter samt manglende oppfyllelse av stop loss-ordre fra verdipapirforetakets side. Klager gis ikke medhold.

mai 27, 2013 10:19:13 Nyheter

Beredskap i forbindelse med mulig pandemi - 12.08.2009

Vi er anmodet av Kredittilsynet om å videre formidle informasjon i forbindelse med mulig pandemi.

mai 27, 2013 10:16:27 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 04.09.2009

Saken gjelder påstand om at innklagede foretok ulovlig tvangssalg av aksjer. Klager gis medhold.

mai 27, 2013 10:12:53 Nyheter

Statistikk for OTC-selskaper, 3. kvartal 2009 - 01.10.2009

Omsetningen av unoterte aksjer i 3. kvartal 2009 endte på NOK 351 mill., hvilket tilsvarer ca. halvparten av omsetningen i tilsvarende periode i 2008.

mai 27, 2013 09:48:23 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 20.10.2009

Klager gjør gjeldende at innklagede ikke har oppfylt de plikter som klager mener pålå innklagede i henhold til inngått terminkontrakt, samt at rådgivningen ikke har vært utført i henhold til regelverket. Klager gis ikke medhold.

mai 27, 2013 09:45:07 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 05.11.2009

Klagen er knyttet til den rådgivning som er ytt fra innklagedes side, herunder at klager er blitt forledet til å foreta lånefinansiering. Klager gis ikke medhold.

mai 27, 2013 09:42:42 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd 01.12.2009

Klagen er knyttet til den rådgivning som er ytt fra innklagedes side, herunder at innklagede har gitt mangelfull og uriktig informasjon om investeringen. Klager gis ikke medhold.

mai 27, 2013 09:40:49 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 22.12.2009

Klagen retter seg mot den rådgivning som ble utført av Agilis Færder Securities ASA i forbindelse med investering i Sevan Marine ASA. Klager hevder han ble presset til å foreta den aktuelle investeringen og at det ikke ble gitt informasjon om risikoen ved investeringen. Klager gis ikke medhold.

mai 27, 2013 09:26:47 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 22.12.2009

Klagen retter seg mot den generelle investeringsrådgivning som ble utført av Arctic Securities ASA i forbindelse med klagers aksjehandel. Klager gis ikke medhold.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no