Nyhetsarkiv

april 23, 2013 13:46:33 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 19.8.2010

Klagen er rettet mot Terra Markets AS og gjaldt påstand om mangelfull oppfølging av klager fra verdipapirforetakets side i forbindelse med kjøp av aksjer. Klager fikk ikke medhold.

april 23, 2013 13:45:23 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 19.8.2010

Klager har innklaget Nordnet Bank NUF med påstand om at foretaket var uberettiget til å tvangsselge klagers aksjer. Klager fikk ikke medhold.

april 23, 2013 13:40:18 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 19.8.2010

Klagen gjelder påstand om manglende oppfølging fra verdipapirforetaket i forbindelse med aksjehandel. Klagen avvises som foreldet etter en konkret vurdering.

april 23, 2013 13:38:41 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 2.9.2010

Klagen er rettet mot Pareto Securities AS. Klager var ikke klar over nylig spleis i selskapet da klager la inn ordre om salg av flere aksjer enn han eide etter aksjespleisen. Klager har gjort gjeldende at verdipapirforetaket på grunn av spleisen skulle ha foretatt nærmere undersøkelser vedrørende klagers faktiske beholdning forut for at salgsordren ble gjennomført. Klager fikk ikke medhold.

april 23, 2013 13:36:53 Høringer

Høringsuttalelse - 13.9.2010

Norges Fondsmeglerforbund har avgitt høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag til regler om godtgjørelse i finanssektoren.

april 23, 2013 13:33:30 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 3. kvartal 2010

Omsetningen av unoterte aksjer i 3. kvartal 2010 endte på ca. NOK 716 mill, altså det dobbelte av omsetningen i tilsvarende periode i 2009 som var på ca. NOK 351 mill. Det ble ikke registrert noen nye selskaper på OTC-listen i denne perioden. 3 selskaper ble avregistrert, hvorav et selskap ble notert på Oslo Børs i denne perioden. Det ble hentet inn ca. NOK 3 mrd. i egenkapital gjennom aksjeemisjoner.

april 23, 2013 13:31:59 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 5.10.2010

Klagen knytter seg til verdipapirforetakets håndtering i forbindelse med at klager handlet aksjer short, og hevder at verdipapirforetaket burde ha frarådet klager. Klager hevder videre at verdipapirforetaket, for å begrense klagers tap, skulle tvangsinnløst klagers shortposisjoner. Klager fikk ikke medhold.

april 23, 2013 13:29:36 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 1.11.2010

Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet vedrørende informasjon om klagers egenkapitalstatus i forbindelse med aksjehandel. Klager fikk ikke medhold.

april 23, 2013 13:27:09 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Finanssenteret AS - 22.11.2010

Finanssenteret AS er tatt opp som medlem i Fondsmeglerforbundet f.o.m. 22. november 2010.

april 23, 2013 13:26:12 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Skandiabanken AB NUF - 24.11.2010

Skandiabanken AB NUF vil bli tatt opp som medlem i Fondsmeglerforbundet f.o.m. 1. januar 2011.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no