Nyhetsarkiv

april 23, 2013 14:46:04 Nyheter

Brev til Finansdepartementet vedr. lydopptak - 9.3.2010

Norges Fondsmeglerforbund har i brev 8. mars 2010 anmodet Finansdepartementet om utsatt ikrafttredelse av verdipapirforskriftens nye regler om lydopptak mv.

april 23, 2013 14:42:35 Nyheter

Brev til EMCF vedr. medlemskap i VPS - 12.3.2010

Norges Fondsmeglerforbund har i brev til EMCF 9. mars 2010 anmodet EMCF om å søke medlemskap i VPS.

april 23, 2013 14:41:07 Høringer

NSA position paper on OTC derivatives - 19.3.2010

The Nordic Securities Association (NSA) has composed a postition paper to the European Commission (EC) regarding OTC derivatives.

april 23, 2013 14:39:17 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 1. kvartal 2010

Omsetningen av unoterte aksjer i 1. kvartal 2010 er over fem ganger så høy som i tilsvarende periode i 2009.

april 23, 2013 14:38:07 Høringer

CESR Høringsuttalelse - 7.4.2010

The Danish, Finnish and Norwegian Securities Dealers Association has made comments to CESR's proposal to extend major shareholding notifications to instruments of similar economic effect to holding shares.

april 23, 2013 14:36:20 Nyheter

Nytt medlemsforetak: SpareBank 1 SMN Markets - 9.4.2010

SpareBank 1 SMN Markets er tatt opp som medlem i Norges Fondsmeglerforbund f.o.m. 9. april 2010.

april 23, 2013 14:35:13 Høringer

Revisjon av MiFID - 15.4.2010

The Commitee of European Securities (CESR) har utarbeidet høringsnotater om revisjon av MiFID.

april 23, 2013 14:30:23 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 22.4.2010

Saken gjelder hvorvidt innklagede har utført sine plikter etter verdipapirhandelloven i forbindelse med en investering klager foretok forut for at MiFID-reglene ble implementert, men som ble rullert etter de nye reglenes ikrafttredelse. Klager fikk ikke medhold.

april 23, 2013 14:29:09 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 7.5.2010

Klagen er rettet mot Christiania Securities AS. Saken gjelder krav om utlevering av lydopptak til klager. Klager fikk ikke medhold.

april 23, 2013 14:27:25 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 20.5.2010

Klagen er rettet mot SEB Enskilda som tilrettelegger ved offentlig emisjon. Klager har anført at innklagede på bakgrunn av omstendighetene i denne saken må kompensere for at klager ikke fikk muligheten til å selge aksjene med gevinst før aksjene sank til under emisjonskursen. Klager fikk ikke medhold.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no